1.1.1.0

From version: 
1.1.0.0

Product:

AttachmentAddedSize
File TTS1110.exeTue, 2012/10/09 - 10:312.43 MB
Changelog: 
en en

An update will be available. Below you will find an outline of the most significant improvements:
- Import of Real Life Videos Fortius -> RLV works well for video with article number lower then T1956.30 and T1957.03.
- Possible to make export of score list together with the training (to use as opponent)
- kCal calculation is now correct.

NB! In order to be able to execute the online update it is necessary to have the original installation DVD present. Follow the instructions in the update - installation program

If you should experience problems with the automatic update function on Windows Vista systems, please launch the update manually by right-clicking it and selecting "Run as administrator" from the dropdown menu.


nl nl

Er is een online update beschikbaar. Overzicht belangrijke aanpassingen:
- Het importeren Real Life Video Fortius -> TTS wordt de complete data inclusief gps info meegezonden bij films met artikelnummer hoger dan T1956.30 en T1957.03.
- Bij exporteren van een training worden naast de programma instellingen ook de scores meegezonden.
- Fout in berekening kCal opgelost.

Let op! om de online update te draaien is het noodzakelijk dat de originele installatie DVD aanwezig is. Volg de aanwijzingen van het update - installatie programma.

Als u problemen ondervindt met het automatisch updaten op Windows Vista systemen, gelieve dan de update manueel op te starten met de rechter muistoets en "Uitvoeren als administrator" te kiezen in het menu.


fr fr

Une mise à jour en ligne est disponible. Aperçu des adaptations importantes:
- L’importation Real Life Video Fortius -> TTS functioner pour les films dont le numéro d’article est petit à T1956.30 et T1957.03.
- Lors de l’exportation d’un entraînement, en plus des configurations de programme, les scores sont également envoyés.
- Correction de l’erreur dans le calcul des kCal.

Attention! Pour pouvoir lancer la mise à jour en ligne, il est indispensable que l’installation originale DVD soit présente. Suivez les indications de la mise à jour – installation programme.

Si vous rencontrez des problèmes avec la mise à jour automatique de Windows Vista, veuillez lancer la mise à jour manuellement en faisant un clic droit et sélectionner "Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu déroulant.


de de

Ein Online-Update ist verfügbar. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Verbesserungen:
- Importieren von Real Life Videos Fortius -> RLV funktioniert korrekt bei Filme mit Art. nr niedriger dann T1956.30 oder T1957.03.
- Bei exportieren von Score Datei ist auch die Info von Gegner dabei genommen.
- kCal kalculation ist korrekt.

Bitte beachten Sie: Damit das Online-Update durchgeführt werden kann, muss die originale Installations-DVD vorhanden sein! Folgen Sie der Anleitung des Update-Installationsprogrammes.

Wenn Probleme beim automatischen Updaten unter Windows Vista-Systemen auftreten, sollten Sie das Update mit der rechten Maustaste manuell starten und im Menü "Ausführen als Administrator" wählen.